Historical Textiles visade på sin blogg i september 2018 ett sudarium med ett vackert band vävt i silke. Det var frestande att försöka komma underfund med hur det var vävt. Jag hade inget silke så det blev en väv i ull 20/2.

Bandet är vävt med bandgrind. Bottenväven består av svarta och vita trådar. I mitten av bandet är det 5 rosa mönstertrådar som flotterar över 3 under 3 inslag. Det är 2 bottentrådar mellan varje mönstertråd.

Jag använde en bandgrind med dubbla hålrader och vävde efter en beskrivning som gäller samiska band.

Svarta rutor = svarta varptrådar, kryss = vita varptrådar. Vad jag kunde se av bilderna är det 5 svarta varptrådar i varje sida.

Jag trädde först grinden med den övre raden i hålen och den nedersta raden i springorna, De 5 mönstertrådarna träddes i bandgrindens övre rad hål och försågs med halvsolv.

Det blev en inslagssekvens på sex inslag. Jag började från höger.

1. höj grinden och låt inslaget gå under mönstertrådarna
2. sänk grinden och låt inslaget gå under mönstertrådarna
3. samma som inslag 1
4. sänk grinden och låt inslaget gå över mönstertrådarna
5. höj grinden och använd halvsolven för att sänka mönstertrådarna
6. samma som inslag 4

När jag synade bandet hade det inte samma utseende som på bilden. Mönstertrådarna flotterade över fel inslag. För att få fram rätt utseende skulle jag fått använda halvsolven vid två av de sex inslagen.

En ny varp träddes därför tvärtom, den nedre raden i hålen. Med samma sekvens så blev det samma utseende som på bilderna i bloggen.

Bilden till vänster är det första bandet. Bilden till höger det andra och det som ser likt ut originalet. Nu gäller det att hitta rätt silke!

(Bilden av sudariebandet överst med tillstånd av Historical Textiles att visa här tillsammans med mitt vävda band.)

The blog Historical Textiles published in september 2018 a sudarium with a beautiful woven band in silk. It was tempting to try to solve how it was woven. I had no suitable silk so it was woven in wool 20/2.

The band is woven with a rigid heddle. The bottom weave consist of black and white threads. In the middle of the band there are 5 scarlet pattern treads, floating over 3 and under 3 wefts. There is 2 bottom threads between every pattern thread.

I used a rigid heddle with double rows of holes and weaved after a description for samic bands.

Black boxes = black warp threads, cross = white warp threads. As I could see from the pictures there are 5 black warp threads on each side.

The threading in the rigid heddle: the upper row in the holes och the lower row in the slots, the 5 pattern threads in the upper row with half heddles.

There was a weft sequence of six. I started from the right side.

1. Rise the heddle, the weft under the pattern threads
2. Lower the heddle, the weft under the pattern threads
3. Repead no 1
4. Lower the heddle, the weft over the pattern threads
5. Rise the heddle, use the half heddles to lower the pattern threads
6. Repeat no 4

When examining the band I found it was not the same as on the picture. The pattern threads were floating over the wrong weft. To get the right appearence I must use the half heddles for two of the wefts.

In i new warp I therefore changed the threadling: The lower row in the holes and the upper row in the slots. Then with the same weaving sequence the appearance became the same as on the picture in the blog.

To the left the first band, to the right the second, this one is the same as the original band. Now I just have to find the proper silk!

(The picture of the sudarium band with permission from Historical Textiles to show here together with my woven band.)